CALC-assistance kan u ontzorgen voor wat betreft het vaststellen van eventueel asbest in bouwkundige onderdelen evenals het saneren van deze onderdelen.

Asbestinventarisatie type A conform de SC 540.

De werkzaamheden zijn als volgt, door middel van paragrafen, opgebouwd:
Een korte beschrijving van de werkzaamheden.
Een overzicht van de voorwaarden.
Een prijsopgave.

Korte beschrijving van de werkzaamheden.

De uitgevoerde asbestinventarisatie voldoet aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn voor het SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie (SC-540) zoals deze wettelijk wordt geëist bij de aanvraag van een omgevingsvergunning/sloopmelding ten behoeve van onderhoud/renovatie of sloop van gebouwen/objecten alsmede de verwijdering van asbesthoudende materialen.

Het belangrijkste deel van de asbestinventarisatie conform de SC-540 is het in beeld brengen van alle asbesthoudende materialen. Op basis van deze inventarisatie kan een deskundig bedrijf, conform de SC-530, de asbesthoudende materialen verwijderen.

Derhalve is het asbestinventarisatie rapport van essentieel belang voor het zorgvuldig en veilig verwijderen van de asbesthoudende materialen.

Het onderzoek naar asbesthoudende materialen bestaat uit een type A onderzoek en een type B onderzoek. Het type A onderzoek is vereist bij de aanvraag van een omgevingsvergunning/sloopmelding. Het type B onderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan totaalsloop- en/of renovatiewerkzaamheden.

In het type A onderzoek zijn de direct waarneembare asbesttoepassingen geïnventariseerd alsmede de toepassingen die met licht destructief onderzoek zichtbaar gemaakt kunnen worden.  Bij het eventueel uit te voeren type B onderzoek zal grover destructief onderzoek worden uitgevoerd. Doelstelling is om alle asbesthoudende toepassingen inzichtelijk te maken zodat tijdens de uit te voeren renovatie- en/of sloopwerkzaamheden geen onverwachte situaties kunnen voordoen.

Voorwaarden.

CALC-assistance verbindt zich jegens opdrachtgever tot het betrachten van volstrekte geheimhouding ten aanzien van alle aangelegenheden aangaande het bedrijf, indien en voor- zover deze een vertrouwelijk karakter hebben, waarvan partijen kennis krijgen in het kader van deze overeenkomst of overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn;

Genoemde inventarisaties zijn exclusief eventuele uit te voeren onderzoeken die voortvloeien uit de conclusies van de type A inventarisaties, zoals NEN-EN 2991 (blootstellingsonderzoek), NEN 5707 (Asbest in bodem), NEN 5897 (Asbest in puin);

Inventarisatie type A.

Inventarisatie type A conform de SC-540 van de onderdelen zal fysiek op locatie worden uitgevoerd. Het is voor ons van essentieel belang om in de voorfase een volledig rapport te verschaffen. Daarnaast moet de inventarisatie ook geschikt zijn voor uitvoering van eventuele asbestverwijderingswerkzaamheden alsmede om te kunnen voldoen aan de sloopmelding.